_MG_4869

Lene Bødker

Glas

Der er en helt særlig dobbelttydighed i Lene Bødkers glasskulpturer. Det gælder såvel de stovte som flydende former, hvor modsætningerne mellem tyngde og lethed, lys og skygge, skrøbelighed og robusthed blot er nogle af de spændinger man møder i Bødkers værker.

Lene Bødker, som er uddannet i 1992 på Institut for Unika på Danmarks Designskole i København, kombinerer bronzestøbningens cire-perdue teknik med det blæste glas.

Udgangspunktet er en model, som hun laver enten i ler eller i voks. Uden om grundmodellen støber hun en engangsform i gips og kvarts. Herefter dampes voksen væk i en ovn. Glasskulpturen skabes i det hulrum, der opstår, hvor voksen var.

Enten fyldes hulrummet op med glasskår, der smeltes og fylder formen ud. På den måde opstår der en massiv skulpturel form. Denne teknik kalder Lene Bødker ”Lost Wax Casting”. Ved en anden metode blæses der en farvet glasmasse ind i formen, så det færdige objekt bliver hult. Denne teknik kalder Lene Bødker ”Lost Wax Blowing”.

Lene Bødker arbejder i serier, hvor hun undersøger én forms muligheder. Her kan man nævne cylinderen, hvor hun uden på formen bl.a. placerer kornaks eller f.eks. grankogler, som du kan se eksempler på i A. Petersens butik i stueetagen.

Når objekterne er afkølet og afspændte, saves de til, og overfladerne slibes og poleres. I enkelte tilfælde bearbejdes de efterfølgende med hammer og mejsel.

Du kan se et lille udvalg af Lenes værker i butikken i stueetagen.

Variable priser

You find a very special ambiguity in Lene Bødker’s glass sculptures. This applies to the stubborn as well as more “liquid” forms, in which the contrasts between weight and simplicity, light and shadow, fragility and robustness are just some of the tensions one encounters in Bødker’s works.

Lene Bødker, who graduated in 1992 from “Institut for Unika” at the Royal Danish Academy of Architecture, Design and Conservation in Copenhagen, combines the bronze casting’s cire-perdue technique with the blown glass.

The starting point is a model which Lene makes either in clay or in wax. Outside the basic model, she casts a disposable mold in plaster and quartz. Then the wax is steamed away in an oven. The glass sculpture is created in the cavity that arises from where the wax was.

Either the cavity is filled with shards of glass that melt and fill out the form. In this way, a massive sculptural form emerges. Lene Bødker calls this technique “Lost Wax Casting”. In another method, a colored glass mass is blown into the mold so that the finished object becomes hollow. Lene Bødker calls this technique “Lost Wax Blowing”.

Lene Bødker works in series, where she examines and elaborate on one particular form. This is the case with the cylinder, where she on the outside of the mold i.a. places cornax or e.g. spruce cones, which is on display in A. Petersen’s shop.

Once the objects have cooled, they are cut and the surfaces are sanded and polished. In some cases, they are subsequently processed with a hammer and chisel.

You can see a small selection of Lene’s works in the shop on the ground floor.

Varied prices

  • Detail: _MG_4872 1
  • Detail: L_003014